1. Akkoord

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van CVmat.Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door CVmat.

2. Bestellingen en kortingen

CVmat heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te wijzigen.
Voor bedrijven met een regelmatige afname zijn vaste kortingspercentages opvraagbaar.

3. Levering en risico

Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
Bij levering franco zijn de zaken voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen zijn de zaken voor rekening en risico van de koper.Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.Bij levering zowel franco als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.Als u vóór 15:00 uur bestelt, worden de meeste artikelen tot 20 killogram in het grootste deel van het land de volgende werkdag bezorgd.Wij kunnen ook op zaterdag's leveren.Hiervoor wordt een bedrag van € 55,- euro excl. btw extra in rekening gebracht buiten de normale verzendkosten om.Op zondag vinden er geen leveringen plaats.Onze producten kunnen in heel Nederland worden geleverd, m.u.v. de waddeneilanden De goederen worden, indien mogelijk, voor de deur afgeleverd (voor hoogbouw geldt de centrale toegang / portiek). Indien het niet mogelijk is om voor de deur af te leveren, zal de bestelling zo dicht mogelijk bij het afleveradres worden bezorgd.Op het moment van levering dient er iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen,en eventueel te betalen wanneer er onder rembours geleverd wordt.Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Indien er niemand aanwezig is op het moment van levering, zullen de kosten voor het nogmaals aanbieden van de goederen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Eventuele wijzigingen van de leverdatum en/of adres dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken leverdatum/-tijd worden doorgegeven aan CVmat.

4. Statiegeldpallets en verpakkingen

Eventueel bijgeleverde statiegeldpallets blijven eigendom van CVmat en zullen worden belast met statiegeld. Dit bedrag zal worden verrekend op het moment dat de pallets weer retour zijn genomen. (Voor het gereedstaan van de pallets dient de klant / ontvanger een e-mail te sturen aan info@cvmat.nl. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen. Meermalen bruikbare emballage wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen, indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de emballage in goede orde aan de verkoper wordt teruggezonden.

5. Betalingen

Betalingen geschieden bij de bestelling. CVmat verzendt de bestelde artikelen op het moment dat bij CVmat de gedane betaling ontvangen is. Deze betalingen worden door de bank bij CVmat real-time aangeleverd, d.w.z. dat deze op het moment dat ze worden geboekt direct zichtbaar zijn. Hierna zal CVmat zo spoedig mogelijk tot levering van het bestelde overgaan.Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen.

6. Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van zeven dagen.Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren.Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@CVmat.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden.Wijze van retourneren wordt ten allen tijde telefonisch of via e-mail door CVmat aangegeven. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen.Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.De totale kosten van een retourzending zijn ten alle tijde voor rekening van de klant.

7. Garantiebepalingen

Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd ter beoordeling van de fabrikant zijn. CVmat hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Deze datum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegd kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.

8. Aanbiedingen en offertes

Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk.CVmat is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering.
Alle door CVmat gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van CVmat.Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan CVmat niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. Alle aanbiedingen duren zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van CVmat.

9. Reclames

De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk aan CVmat te worden gemeld (of via info@cvmat.nl) en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer.Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, dient deze alsnog binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden volgens de hiervoor beschreven manier.Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken of (geheel of gedeeltelijk) verwerkt zijn.

10. Kwaliteit

Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of bewerking, drogen inbegrepen, van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.

11. Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment dat de koopprijs volledig is ontvangen door CVmat, blijft deze volledig eigenaar van de geleverde goederen.Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.

12. Aansprakelijkheid

Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door CVmat geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal CVmat niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade.

13. Afwijkende bedingen of voorwaarden

Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

14. Geschillen

Alle geschillen zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslecht door arbitrage.
In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, die uit hoofde van het gevorderde bedrag behoort tot de competentie van de kantonrechter, de bevoegdheid haar vorderingen bij de kantonrechter in te stellen. In dat geval is de wederpartij aan de keuze van degene, die de uitspraak verlangt, gebonden. Voorzover de schuld door de afnemer niet is betwist, kan te allen tijde veroordeling tot betaling worden gevraagd aan de gewone rechter.

15. Overmacht

Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de koper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van zes maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

16. Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlands recht.Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.CVmat behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht verandert of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen.

Bezoek ook www.betonmix.nl, hét adres voor betonmixers, stucadoormixers, dwangmixers etc. Voorwaarden - Disclaimer